UPUTE AUTORIMA


PROCES RECENZIJE

Sve pristigle radove odobrava uredništvo časopisa „Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja“ te ih šalje na dvije anonimne, objektivne i nezavisne recenzije.


Na temelju recenzija glavni urednik može prihvatiti rad, zatražiti da se izvrše manje ili veće izmjene i dopune ili odbaciti rad. Ako se traže velike izmjene i dopune, rad će biti podvrgnut drugom krugu recenzija. U slučaju proturječnih recenzija, vrši se savjetovanje sa se trećim recenzentom. Rukopisi se mogu kategorizirati kao izvorni naučni članci, prethodna saopštenja, pregledni članci i stručni radovi.


OPĆE SMJERNICE

Radovi se objavljuju na engleskom i bosanskom/srpskom/hrvatskom jeziku.


Radovi moraju sadržavati naslov, sažetak i ključne riječi (3 do 6 ključnih riječi) na engleskom i bosanskom/srpskom/hrvatskom. Uredništvo će osigurati prijevod naslova, sažetka i ključnih riječi autorima čiji materinji jezik nije bosanski/srpski/hrvatski.


Svaki rad (uključujući sažetke, tablice, grafiku i reference) treba sadržavati najmanje 5000 i najviše 7500 riječi. Rad treba biti napisan u trećem licu jednine. Ako se koriste skraćenice, uvijek je potrebno navesti puni naziv u prvom spominjanju.


SMJERNICE O IZGLEDU

Format stranice: Rad treba formatirati na listovima dimenzija 210 x 297 mm (A4 format). Tekst mora biti obostrano poravnat. Ne numerirajte stranice.


Veličina fonta: Times New Roman 12


TEKST RADA

Prva stranica: Na prvoj stranici rada navedite naslov članka, ime i prezime autora s odgovarajućim akademskim titulama, radnim mjestima, institucijama i kontakt informacijama. Slijedi sažetak i ključne riječi.


Sažetak: U sažetku treba dati suštinu rada (informaciju metodološkog karaktera) i objasniti rezultate rada. Sažetak mora biti relevantan i kratak, te može sadržavati najviše 250 riječi. Pišite sažeto i jasno. Sažetak slijedi nakon naslova rada. Sažetak treba sadržavati sljedeće informacije:


Svrha - koji su razlozi pisanja rada i / ili ciljevi istraživanja. Dizajn / Metodologija / Pristup - koje metode i pristupi su korišteni u istraživanju. Rezultati i implikacije - koji su najvažniji rezultati rada, koje su glavne teorijske i / ili menadžerske implikacije. Ograničenja - navesti ograničenja u istraživačkom procesu. Originalnost - što je novo u radu, koja je vrijednost istraživanja. Ključne riječi: navesti 3 do 6 ključnih riječi.


Druga stranica (na drugom jeziku): Navedite naslov članka, sažetak i ključne riječi.


Tekst rada: Tekst članka treba podijeliti u poglavlja. Numerirajte poglavlja i potpoglavlja na logičan način. Isticanje riječi kurzivom i podebljanjem se ne preporučuju, osim kada autori žele naglasiti određene dijelove teksta. Ako se koriste skraćenice, uvijek je potrebno navesti puni naziv u prvom spominjanju.


Slike, tablice i grafikoni: Sve slike, tablice i grafikoni moraju biti jasno prikazani. Svaka slika, tablica i grafikon mora imati broj i naziv (navode se iznad prikaza), te izvor (navodi se ispod prikaza). Ako se prikazi predaju na zasebnim listovima, potrebno je jasno označiti njihovo mjesto u radu.


Bibliografija: Popis svih korištenih referenci mora biti naveden na kraju članka, abecednim redom prezimena prvog autora. Pripremite reference prema Harvardskim pravilima za citiranje. Popis referenci mora sadržavati dodijeljene Cross Ref DOI brojeve gdje god je to moguće.


PODNOŠENJE RADOVA ZA OBJAVU

Pozivamo zainteresirane autore koji žele objaviti svoj rad u našem časopisu da dostave svoje radove elektroničkim putem na sljedeću e-mail adresu: editor@actacatallactics.ba. Časopis izlazi dvaput godišnje, no postupak podnošenja radova je otvoren tokom čitave godine.


ETIKA OBJAVLJIVANJA

Naučni časopis „Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja“ prihvata ranije neobjavljene radove. Podnošenje radova na objavljivanje istovremeno u više od jednog časopisa nije prihvaćeni način ponašanja i neće se tolerirati. Autori prihvaćenog i kategoriziranog rada koji se objavljuje u časopisu „Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja“ ne smiju objavljivati rad na bilo kojem drugom mjestu bez prethodnog odobrenja Uredništva časopisa. Kada je daljnje objavljivanje dopušteno od strane Uredništva, autor treba navesti gdje je rad izvorno objavljen. Prije podnošenja rada za objavu, autorima se preporučuje da prouče Politiku uredništva i Politiku etičnosti.